WAŻNE KRYTERIUM OCENY

Z tego względu przyjmuje się, iż stanowią one ważne kryterium oceny człowieka i nogą być brane pod uwagę w badaniu wyników wychowania. Z kolei role społeczne są po­wiązane z zadaniami społecznymi, które jednostka musi lub może podejmo­wać w ramach uczestnictwa w różnych grupach społecznych. Zastosowanie kategorii roli społecznej pozwala na wartościowanie zachowania sio jed­nostki a, in. ze względu na sposób pełnienia przez nią okreólor.vch ról. Obie kategorie – role społeczne i postawy – są merytorycznie powiązane, bowiem o sposobie pełnienia roli społecznej w znacznym stopniu decydu­ją postawy jednostki przejawiane wobec danej roli bądź w związku z rolą. FTzy takim ujęciu zachowania się jednostki jest ona rozpatrywana w po­wiązaniu z konkretnymi warunkami społecznymi oraz powinnościami wobec różnych grup społecznych.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !