W BADANEJ GRUPIE

W badanej grupie rodzin HP” jest pewna liczba dzieci (w poszczegól­nych wskaźnikach tabeli 11 po kilkanaście osób), które uzyskały niżsrs oceny zachowania. Ich stosunki z rodzicami nie są wprawdzie wrogie, ale dzieci te starają się często podkreślać swoją niezależność. Kie pozwa­lają rodzicom nadmiernie korygov.rać swojego postępowania, gdyż same „wie­dzą najlepiej”, co jest dla nich dobre; dotyczy to głównie doboru kole­żanek lub kolegów oraz sposobu spędzania czasu wolnego. Ten sposób za­chowania się dzieci występuje przeważnie w takich rodzinach, gdzie wyk­ształcenie i pozycja społeczna rodziców są niskie. Dzieci te nie wyka­zują skłonności do nadawania tonu życia intelektualnemu i kulturalnemu rodziny, są wyraźnie skoncentrowane na sobie, realizują przede wszyst­kim swoje potrzeby.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !