SPOSOBY UZASADNIANIA WYBORU

W scharakteryzowanych tu sposobach uzasadniania wyboru drogi kształcenia dziecka można dostrzec odbicie lansowanych w rodzinach modeli życia. Argumentacja-uzasadniająca zdobywanie wykształcenia wyż­szego odpowiada w pewnym stopniu strategii określanej przez B. Sucho-‚ dolskiego formułą „być”. Natomiast argumentacja uzasadniająca zdobywa- .nie kwalifikacji zawodowych na poziomie średnia jest bardziej adekwat­na dla formuły „mieć”. Trudno byłoby się jednak zgodzić z tym, aby mia­ły to być kategorie wartościujące, tzn. aby życie ludzkie według kate­gorii „być” miało wyższą wartość społeczną, niż życie według kategorii, „mieć”. Nawe* w opinii respondentów kategoria „mieć” nie jest traktowa­na nazbyt dosłownie. Zasadniczą miarą życLa wartościowego, według nich,. jest udział w realizacji zadań i potrzeb społecznych, czyli nabywanie umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie społeczne.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !