PODZIAŁ POSTAW

Podział postaw rodzicielskich na pra­widłowe i nieprawidłowe uwzględnia ich walory wychowawcze i dlatego wy­mieniona typologia Jest przydatna w pracach pedagogicznych. Nasuwa się tu jednak kilka uwag o charakterze teoretycznym i metodologicznym. Za­równo K. Ziemska, jak też autorzy innych typologii postaw rodzicielskich, traktują je jako modele zamknięte, tj. wyczerpujące wszelkie możliwe sposoby zachowania się rodziców wobec dziecka. Taka interpretacja po­staw rodzicielskich wiąże się zapewne ze sposobom ich’ badania. Podsta­wowymi narzędziami w-badaniu postaw rodzicielskich są zazwyczaj kwestio­nariusze, skale postaw oraz testy obrazkowe, które zawierają zachowania przewidziane i zaplanowane przez badacza.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !