ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE

W pozostałych typach rodzin zintegrowanych wyniki wychowania są rćwnież wysokie i można je uznać jako skutek współdziałania pomiędzy rodzicami i dziećmi. Stopień samodzielności i zakres kompetencji dziec­ka zależą w dużym stopniu od zakresu zadań, jakie wytycza mu rodzina.Oddziaływania wychowawcze rodziców w rodzinach o słabych lub jed­nostronnych więziach (np. więziach rzeczowych) nie gwarantują w każdym przypadku pozytywnych wyników wychowania.  W rodzinach o słabych więziach lub w rodzinach zdezintegrowanych dzieci przyjmują postawę bierną w dwojakim sensie: nie angażują się w sprawy rodzinne i przeważnie mają słabo ukształtowane poczucie odpowie­dzialności za siebie i swoją przyszłość. Dzieci te, pozbawione wartoś­ciowych wzorców oraz wymagań ze strony rodziców, nie mają w rodzinie szans na prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny. W skrajnych przy­padkach przejawiają postawę destrukcyjną, podejmują działalność anty­społeczną.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !