NAJPROSTSZY MODEL

Najprostszy model zachowania się rodziców wobec dziecka uwzglę­dnia dwa wymiary: odrzucenie i nadmierną opiekę, jako dwa przeciwstaw­ne sobie typy postawy rodzicielskiej. W miarę narastania wiedzy o za­chowaniu się rodziców wobec dziecka pojawiły się modele wielowymiaro­we, w których uwzględnia się takie aspekty, jak: akceptacja – odrzuce­nie, wrogość – miłość, ekstrawersja – introwersv.t, autonomia – kontro­la i inne. Wnikliwego przeglądu badań nad postawami rodzicielskimi do­konał J. Rembowski (1972). Spośród wielu typologii postaw rodzicielskich przyjmuję tu typologię zaprezentowaną przez M. Ziemską (1969). M. Ziemska wyróżnia dwie grupy postaw rodzicielskich: postawy prawidłowe, tj. postawę akceptacji, współ­działania, rozumnej swobody i uznania praw dziecka, oraz postawy nie­prawidłowe, takie-jak: postawę odtrącającą, unikającą, nadmiernie chro­niącą lub nadmiernie wymagającą.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !