FUNKCJA KULTURALNA

Funkcja kulturalna obejmuje powinności rodziny w zakresie przekazy­wania młodym pokoleniom określonych wartości kultury. Wprawdzie funkcja ta współcześnie jest realizowana również przez liczne, wyspecjalizowa­ne instytucje, jednakże i rodzina ma w tym zakresie określone powinnoś­ci i możliwości. Przede wszystkim może mieć udział w kształtowaniu za­interesowań dziecka, może nadawać kierunek Jego aktywności kulturalnej i kształtować Jego stosunek do odbieranych treści. Realizacja funkcji kulturalne3 nie sprowadza się więc jedynie do wyposażenia domu w urzą­dzenia umożliwiające odbiór treści kultury, lecz przede wszystkim obej­muje aktywne formy uczestnictwa w kulturze.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !