DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Dostępność sieci usług koaunaln>ch oraz dóbr kultury dla mieszkańców wymienionych osiedli Jest względnie Jednakowa i Korzystna z punktu widzenia potrzeb rozwojowych dziecka. Posługując się. typolo­gią środowisk wychowawczych współczesnej Polski, dokonaną przez W. Win- cławskiego (1976), można określić, iż badane rodziny zamieszkują „re­jony miasta wysoko oceniane społecznie”, głó«nie ze względu na dużą liczbę 1 duże zróżnicowanie placówek oświatowo-wychowawczych, kultural­nych, rekreacyjnych, itp., co stwarza ludziom możliwości partycypowa­nia w kulturze uniwersalnej. W konsekwencji istniejącego „układu moż­liwości w warunkach wielkomiejskich zwiększa się antycypacyjna funk­cja wychowania, podczas gdy np. w środowisku wsi tradycyjnej dominuje funkcja adaptacyjna.

Witaj na moim serwisie poświęconym nieruchomościom! Z zawodu jestem architektem, projektowanie to moja pasja. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących projektowania nieruchomości i budownictwa. Zapraszam do czytania i komentowania !