Kategorie: Proces wychowania w rodzinie

POJĘCIE PROCESU

W konsekwencji tak wyinterpretowane pojęcie procesu wychowania znaj­duje zastosowanie jedynie w analizie działalności instytucji wychowaw­czej takiej Jak szkoła. Przyjmuje się bowiem, iż to głównie szkoła, . jako instytucja dysponująca wykwalifikowaną kadrą oraz. treściami i me­todami oddziaływania dobranymi odpowiednio do możliwości

ZAMKNIĘTE W FORMULE

Jak zauważa R. Miller (1931, s. 119) – pomiędzy rozwijającą się osobo­wością a światem obiektywnym zachodzi związek dialektyczny, n… czło­wiek asyniluje i przetwarza treści obiektywne, uwewnętrznia je, nada­jąc im charakter subiektywny, a następnie wyraża swój świat wewnętrz­ny dokonując zmian w

ANGAŻUJĄC DZIECKO

Angażujac_dziecko do udziału w życiu rodzinnym, rodzice zapewniają mu elementarną ,praktykę społeczną, a tym samym^warMjąjrar^i dej bardziej planowego i intencjonalnego oddziaływania na Jego świadomość. Stawiając dziecku zadanią^£oj^konaniat rodzice pouczają je o otowiązu- jącj^hjaormach postępowania^ podsuwają wzorce osobowego naśladowania, oceniają je,

WSPÓŁPRACUJĄCA GRUPA

W przeszłości, tj. w okresie prelndustrialnym, istotę tej funkcji stano*, wiła podfunkcja produkcyjna, co czyniło rodzinę przede wszystkim grupą współpracującą gospodarczo,1 zaś pozostałe funkcje, np, emocjonalna, miały niższą rangę. Z podfXonkcJą produkcyjną ściśle była związana fun­kcja socjalizacyjna, a zwłaszcza w tych

WACHLARZ DZIAŁAŃ

Wachlarz działań gospodarczych każdej rodziny Jeśt nieco inny, to­też trudno ustalić kryteria, według których można by porównywać badane rodziny, ale nie Jest to niemożliwej Kierując się poczynionymi obser­wacjami rodzin,’ do najbardziej typowych wskaźników funkcji materialno- ekonomicznej zaliczyłam:  podejmowanie pracy zarobkowej przez

JAK WYNIKA Z DANYCH

Z danych zawartych w tabeli wynika: W rodzinach „P” obowiązki zawodowe są rozłożone na oboje rodziców dość równomiernie, podczas gdy w rodzinach „N” obowiązkami tymi bardziej obarczone są matki; aż 20 ojców nie zabezpiecza systematycznie środków do życia rodziny, natomiast 8

W SYTUACJI MATERIALNEJ

W sytuacji materialnej badanych rodzin można wnioskować m.in. na pod­stawie wyglądu mieszkania, ubioru członków rodziny, a także gromadzonych dóbr trwałych. Stopień zabezpieczenia potrzeb rodziny w tym zakresie oceniałam w skaii czterostopniowej, tj. jako bardzo dobry, dobry, prze­ciętny i niezadowalający.   Jak

BRAK OPIEKI

Ze względu na brak powszechnej opieki lekarskiej i innych świadczeń socjal­nych obowiązek opieki całkowitej nad małymi dziećmi, starcami i osobami chorymi- ciążyi bezpośrednio na rodzinie. Prócz czynności opiekuńczych rodzina ponosiła również świadczenia materialne na rzecz tych osób* Obecnie, wobec upowszechnienia

STOPIEŃ ZASPOKOJENIA

Wprawdzie od warunkćw materialnych rodżiny nadal zależy stopień zabezpieczenia materialnych podstaw rozwoju psychicznego jej członków, jednakże jakość opieki zależy głównie od więzi emocjonalnej w rodzinie. Tak więc obecnie do działalności opiekuńczej w szerszym znaczeniu należy zaliczyć również dbałość o zdrowie

SYGNALIZOWANE TRUDNOŚCI

Okazuje się, że nawet rodzice z grapy „P” sygnalizują trudności w uzyskiwaniu pełnego porozumienia z dzieckiem; mówią o tym dość często todzice jedynaków. Zważywszy jednak na cało­kształt opieki rodzicielskiej w tej grupie badanych można przyjąć, że niezadowolenie rodziców jest oznaką

WYRAZ INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Jest wyrazem indywidualnych potrzeb większości normalnych ludzi, dążących do posiadania kręgu osób; życzliwych i bezinteresownych, stwarzających klimat swobodnej wymiany psychicznej, wyrażania swej indywidualności. Stopień zaspokojenia tych potrzeb jest dla człowieka miarą komfortu psychicznego, a nawet osobis­tego szczęścia. Wprawdzie potrzeby emocjonalne

W KAŻDEJ RODZINIE

Wprawdzie w każdej rodzinie można „wyczuć” Jej specyficzną atmosferę, ale trudno stworzyć skalę, na której można by odnotować tę specyfikę. Dlatego też porównu­jąc badane rodziny pod względem zaspokajania potrzeb emocjonalnych swych członków, przyjęłam wskaźniki dość proste, które stosunkowo łatwo można