Kategorie: Proces wychowania w rodzinie

TEMPO PRZEMIAN

Jeśli zaś chodzi o tempo przemian eko­nomiczno-społecznych w kraju, różne w obu przyjętych przedziałach cza­sowych, należy wyjaśnić, iż z punktu widzenia wytyczonego problemu ba­dawczego nie ma ono znaczenia; przedmiotem badań Jest bowiea stan rze­czy będący wynikiem zmian, a nie tempo

BUDOWA LUB ROZBUDOWA

Budowa bądź rozbudowa wymienionych osiedli mieszkaniowych została zakoóczona w większości przypadków w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesią­tych, za wyjątkiem osiedla II Pułku Lotniczego, którego realizację rozpoczęto pod koniec lat siedemdziesiątych. Tak więc w okresie, kiedy prowadzono badania, były

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Dostępność sieci usług koaunaln>ch oraz dóbr kultury dla mieszkańców wymienionych osiedli Jest względnie Jednakowa i Korzystna z punktu widzenia potrzeb rozwojowych dziecka. Posługując się. typolo­gią środowisk wychowawczych współczesnej Polski, dokonaną przez W. Win- cławskiego (1976), można określić, iż badane rodziny

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Charakterystyka środowiska zamieszkania badanych rodzin, moim zda­niem, soże być ważkim argumentem w rozstrzyganiu wątpliwości o charak­terze metodologiczny:/!, a mianowicie – czy na podstawie badania 300 ro­dzin miejskich można orzekać o przemianach dokonujących się w rodzi­nie polskiej? Uważam, że można, wszak

SPOSOBY DZIAŁANIA

Można więc przyjąć, iż występujące w tym środowisku społecznym charak­terystyczne, ale dostatecznie utrwalone i upowszechnione sposoby dzia­łania osób i rodzin wskazują na kierunek przeobrażeń ogółu rodzin pol­skich.O   pozytywnych lub negatywnych rezultatach wychowawczych konkretnej rodziny wstępnie orzekali wychowawcy klas, odpowiadając na

DOBIERANE DO BADAŃ

Do badań były dobierane wyłącznie dzieci z klas VII i VIII.W każdej z klas nauczyciele typowali czterech dó sześciu uczniów wzo­rowych oraz Jednego do trzech uczniów ocenianych negatywnie. Ustalając ostatecznie liczbę dzieci oraz rodzin, które stały się przedmiotem ba­dań, dobrałam

CELOWY DOBÓR

Przy zastosowaniu celowego doboru rodzin do badań należało liczyć się z tym, że pewne grupy społeczne, np. rodziny z wyższym statusem wykształcenia, będą preferowane. Jednakże w rezultacie okazało się, że wśród ogółu badanych rodzin reprezentowane są wszystkie grupy spo* łeczno-zawodowe,

W TRUDNEJ SYTUACJI

I tak np. w trudnej sytuacji materialnej jedni ludzie aktywizują się do dzia­łania, aby jak najszybciej przezwyciężyć zaistniałe trudności, inni natomiast są bierni, poddają się losowi.i często nie dostrzegają żad­nej możliwości oddziaływania na bieg zdarzeń. Można zatem przypuszczać, iż jo

SPOSOBY OPRACOWANIA MATERIAŁU

Posługiwanie się taką ilością tzw. surowych danych miałoby zapewne wartość dowodową, jednakże nie ułatwiałoby interpreta­cji procesów socjalizacyjnych w rodzinie. Z tego względu uzyskany w ba­daniach nateriał empiryczny został uporządkowany za pomocą narzędzi : zawierających określone kategorie, porządkujące* Umożliwiły one Jakoś­ciową

WYNIKI WYCHOWANIA

W konstatowaniu wyników wychowania badanych rodzin były brane pod uwagę przede wszystkim te dyspozycje kierunkowe w osobowości dziecka, w których kształtowaniu rodzina ma udział przeważający w porównaniu z innymi instytucjami.i środowiskami wychowawczymi. Dyspozycje te zo­stały określone w kategorii ról społecznych

ANALIZA MATERIAŁU

 Analiza materiału empirycznego według wymienionych kwestionariu­szy dała podstawę do utworzenia dwu typologii:na podstawie analizy sposobów i kierunków działania badanych ro­dzin została utworzona typologia rodzin według charakteru więzi wew- .nętrznej, na podstawie analizy zachowania się badanych dzieci v środowisku rodzinnym oraz ich

WYMIENIONE TYPOLOGIE

Wszystkie wymienione tu typologie zostały poddane korelacji, jednak bez dokonywania statystycznego pomiaru. Tak opracowane wyniki z badań empirycznych były podstawą wniosków uogólnień niezbędnych do przeprowadzenia analizy przemian w funkcji socjalizacyjnej współczesnej rodziny polskiej. W uruchamianiu tak irozumianych procesów osobotwórczych szczególnego znaczenia nabiera określona